FNs GLOBALA MÅL

Consids arbete med FNs globala mål

Lär dig mer om vårt engagemang för att göra världen till en bättre och mer hållbar plats, i englihet med FNs globala mål

Laptop displaying logo of The Sustainable Development Goals
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 3 - Good health and well-being
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 4 - Quality education
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 5 - Gender equality
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 8 - Decent work and economic growth
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 9 - Industry, innovation and infrastructure
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 10 - Reduced inequalities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 11 -Sustainable cities and communities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 12 -Responsible consumption and production
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 13 - Climate actions
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 17 - Partnerships for the goals
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 3 - Good health and well-being
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 4 - Quality education
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 5 - Gender equality
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 8 - Decent work and economic growth
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 9 - Industry, innovation and infrastructure
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 10 - Reduced inequalities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 11 -Sustainable cities and communities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 12 -Responsible consumption and production
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 13 - Climate actions
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 17 - Partnerships for the goals
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 3 - Good health and well-being
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 4 - Quality education
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 5 - Gender equality
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 8 - Decent work and economic growth
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 9 - Industry, innovation and infrastructure
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 10 - Reduced inequalities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 11 -Sustainable cities and communities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 12 -Responsible consumption and production
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 13 - Climate actions
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 17 - Partnerships for the goals
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 3 - Good health and well-being
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 4 - Quality education
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 5 - Gender equality
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 8 - Decent work and economic growth
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 9 - Industry, innovation and infrastructure
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 10 - Reduced inequalities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 11 -Sustainable cities and communities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 12 -Responsible consumption and production
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 13 - Climate actions
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 17 - Partnerships for the goals

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors förmåga att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling.

På Consid finns det främst tre delmål som är relevanta: 3.4 “Minska antalet dödsfall till följd av icke-smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa”, 3.5 “Förebygga och behandla drogmissbruk” och 3.8 “Stödja forskning, utveckling och tillgängliggöra vacciner och läkemedel för alla”.

Vi bidrar också till delmål 3.D “Förbättra system för tidig varning vid globala hälsorisker” genom att tillhandahålla teknisk kompetens för den nya unika databasen SCAPIS, som ger forskare nya insikter om hjärt-kärlsjukdomar.

Vi har ett antal policys på plats som stärker våra medarbetares fysiska och mentala hälsa. Vi har även ett varningssystem för att upptäcka drogmissbruk.

Genom vårt partnerskap med War Child hjälper vi till att främja god mental hälsa hos barn och vuxna i några av världens värsta konfliktområden.

Mål 4: God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots detta är uppskattningsvis 774 miljoner människor i världen fortfarande oförmögna att läsa och skriva, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grundvalarna för välfärd, hälsa och jämlikhet i varje samhälle.

Utbildning är nyckeln till välfärd och öppnar upp en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Genom att stödja “Läxhjälpen” bidrar vi till att uppnå delmål 4.6 “Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna”.

Genom att stödja barnrättsorganisationen War Child bidrar vi till delmålen 4.1 “Fri och likvärdig grundskola och gymnasieskola av god kvalitet”, 4.3 “Likvärdig tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet” och 4.6 “Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna”.

Dessutom bidrar vi, genom War Child, till att uppnå delmål 4.A “Skapa inkluderande och trygga lärmiljöer”. Läs mer om War Child här.

Men vi vill också hjälpa till att minska kompetensbristen inom IT-branschen här i Sverige. Vi vill även öka kompetensen inom IT generellt i vårt samhälle och hos våra politiker.

Utbildning och kompetensutveckling

Skaffa verktygen och resurserna för att lyfta din organisation och dina medarbetare till större framgång.

Utbildning

Mål 5: Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga praktiker mot kvinnor och flickor påverkar både individen och samhället som helhet. Det har gång på gång bevisats att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

De viktigaste delmålen där vi kan bidra är: 5.1 “Eliminera diskriminering mot kvinnor och flickor”, 5.4 “Värdera obetalt vårdarbete och främja delat ansvar i hushållet”, 5.5 “Säkerställa full delaktighet för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande” samt delmål 5.B Stärka kvinnors roll genom teknologi och delmål 5.C “Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet”.

Vårt arbete med jämställdhetsfrågor syftar till att uppnå vår vision om att alltid sträva efter mångfald både i rekryteringsprocessen och för befintliga anställda. Consid ska vara ett jämställt företag där alla anställda och underleverantörer behandlas lika. Alla, oavsett kön, civilstånd, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, religion, politisk åsikt, ålder eller funktionshinder, måste ha lika möjligheter och vårt förhållningssätt ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter. En jämställd arbetsmiljö är en förutsättning för att alla ska kunna prestera på topp.

Men vi vill göra mer. Vi vill arbeta för en jämställd IT-bransch. Det gör vi genom vår plattform för jämställdhet.

Jämställdhet

Q by Consid – med jämställdhet i fokus

Q by Consid är en plattform tillägnad att främja jämställdhet inom teknikbranschen. Den erbjuder en gemenskap där individer kan samlas och arbeta för en mer rättvis framtid.

Läs mer
Tre kvinder har en Q by Consid sweatshirt på

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Idag befinner sig över hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och social trygghet. Under de kommande 20 åren förväntas den globala arbetsstyrkan också öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya arbeten som är hållbara både för människor och miljön.

Värdiga arbetsvillkor främjar hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa värdiga arbetsvillkor för alla gynnas hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En fungerande och stabil infrastruktur utgör grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta de framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer bli mer inkluderande och hållbara.

Innovation och tekniskt framsteg är nyckeln till att hitta hållbara lösningar för både ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Det hjälper också till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för hållbar utveckling.

På Consid bidrar vi till delmål 9.1 “Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer”, 9.4 “Uppgradera alla industrier och infrastrukturer för ökad hållbarhet”, 9.B “Stödja mångfald och teknisk utveckling inom inhemska industrier” och 9.C “Tillgång till information och kommunikationsteknologi för alla”.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och ekonomisk, social och politisk inflytande i samhället. Målet för de globala målen är att inte lämna någon utanför, och mål 10 betonar vikten av att arbeta för ett samhälle där ingen lämnas utanför utvecklingen.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och andra faktorer. Trots att många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna har klyftorna vidgats både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar möjligheten för alla människor att delta i och påverka samhällets utveckling.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mer än hälften av världens befolkning bor i stadsområden, och den andelen förväntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter till ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystemen. Den snabba och stora inflyttningen till städerna ställer nya krav som behöver mötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling innefattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transport, återvinning och säkrare hantering av kemikalier, vilket i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna trygga och hållbara för framtiden.

Tillsammans med Riksbyggen arrangerade Consid världens viktigaste hackathon – Considition – med fokus på hållbara städer. Vi samarbetar med Riksbyggen i flera långsiktiga projekt som syftar till att arbeta för hållbara städer.

Vi har även hjälpt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utveckla appen “Brandrisk utomhus”. Den kommer att bidra till att förutsäga bränder som kommer att öka med klimatförändringarna.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vår planet har försett oss med överflöd av naturresurser, men vi människor har inte använt dem ansvarsfullt och konsumerar nu långt mer än vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra sättet vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljömässiga fördelar utan också sociala och ekonomiska fördelar, såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt både på lokala och globala marknader, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Övergången till hållbar konsumtion och produktion av varor är nödvändig för att minska vår negativa påverkan på klimatet, miljön och människors hälsa.

Vi köper nästan all vår teknologi från företaget Dustin, som arbetar ansvarsfullt och medvetet med hållbarhet.

Under träningsperioden 2020 lämnade vi in förslag på en motion som skulle göra det obligatoriskt att beakta hållbarhetsaspekter vid all offentlig upphandling. Motionen fick namnet “Krav på miljö- och social hållbarhet vid all offentlig upphandling”.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna utgör ett verkligt och obestridligt hot mot vår civilisation som helhet. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och som resultat riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning på över två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, livsmedelsproduktion, vattenförsörjning, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Effekterna är redan synliga och kommer att vara katastrofala om vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatåtaganden kan vi göra de nödvändiga förändringarna för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur, vilket skapar nya jobb och främjar välstånd över hela världen.

Consid är ett tjänsteföretag och har därför relativt låga koldioxidutsläpp. Tillsammans med det Stockholmsbaserade miljörådgivningsföretaget Zeromission har vi kartlagt alla utsläpp och arbetar för att minska dem och hitta framtidssäkra klimatsmarta lösningar. Vi mäter redan idag och rapporterar all vår klimatpåverkan med hjälp av internationella standarder.

Alla Consids kontor har Bixia som sin elleverantör. Bixia stödjer lokala och småskaliga elproducenter och ser till att det finns fler av dem runt om i landet så att förnybar el kan produceras där den konsumeras. Bixia köper in el, främst från lokala producenter av sol-, vind- och vattenkraft. Den lokalt producerade elen säljs sedan vidare till privata och företagskunder i Sverige.

Vi är också medlemmar i FN:s Global Compact-initiativ, som syftar till att skapa internationella principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsfrågor, miljön och anti-korruption för företag. Principerna bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner om arbetsrätt, Rio-deklarationen och FN:s konvention mot korruption.

Consid deltar också i initiativet Science Based Targets (SBTi), som hjälper företag att sätta klimatmål i linje med vetenskapliga modeller utvecklade i IPCC AR5 och av IEA. Initiativet är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, WRI och WWF.

Mål 17: Mål för hållbar utveckling

Världen är idag mer sammanlänkad än någonsin tidigare, och de globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsuppbyggnad och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller grupp blir utelämnat i utvecklingen.

Internationella investeringar och samordnade politikåtgärder behövs för att främja innovativ teknologisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd i humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknologi och ekonomiska resurser är alla viktiga komponenter för att uppnå målen, särskilt för att möta behoven i de fattigaste och mest sårbara länderna. Mål 17 utgör en verktygslåda för hur de globala målen kan bli verklighet.

Partnerskap

Genom partnerskap kan vi gå längre

Vi samarbetar med det civila samhället för att hjälpa organisationer och bidra till deras framgång. Det är på det sättet vi kan sträcka oss lite längre och bli lite bättre. Det är när akademi, det civila samhället, näringsliv och politik samverkar som vi verkligen kan göra en skillnad.

Läs mer
Two people holding hands

Hållbarhet

Att bygga en hållbar framtid

Tillsammans med våra kunder och partners skapar vi en hållbar framtid

Läs mer
hands

Vill du veta mer?

Lämna ett meddelande så hör vi av os

0 / 255
Integritetspolicy