Topp 3 utmaningar med digital transformation

Vilka utmaningar står man som organisation inför när det kommer till digital transformation? Hur får man samsyn i den digitala omställningen? Och kanske viktigast av allt - hur tar man sig an den? Baserat på samlade insikter från arbetet med våra kunder ska vi reda ut svaren i detta blogginlägg!

Siluetter av personer som går ner för ett berg i solnedgången

4 nyckeldrivkrafter för tillväxt och kundfokus

I våra kundmöten identifierar vi fyra huvudsakliga drivkrafter bakom beslutet att genomföra en digital omställning:

  1. Tillväxt: Önskan att nå nya marknader, generera ökade intäkter och förstärka konkurrenskraften för att möta föränderliga omständigheter.
  2. Kundfokus: Strävan efter att skapa en sammanhängande kundupplevelse över olika kanaler, vilket förstärker banden mellan företag och kunder.
  3. Effektivitet och produktivitet: Ett behov av att förbättra arbetsflöden, öka produktiviteten och främja rörlighet genom anpassning av arbetsmetoder och användning av digitala verktyg.
  4. Informationshantering: En strävan efter att utnyttja den värdefulla resursen av data för att fatta bättre beslut, driva affärsutveckling och stimulera innovation.

Dessa fyra kärndrivkrafter ger en stark grund för den digitala omställningen och möjliggör för företag att anpassa sig till den snabbt föränderliga digitala eran.

I detta blogginlägg vill vi adressera de utmaningar som vi ser ofta förekommer i den digitala förflyttningen av en verksamhet. De allra flesta kunder vi möter är väl medvetna om sina drivkrafter, och att det pågår en digital omställning i deras bransch och i samhället i stort. Även om man idag har en kärnverksamhet som är relativt väl optimerad, och välmående, så ser man att inom något år kommer man att behöva agera och fungera annorlunda mot idag för att möta utvecklingen. Den resan vill man starta idag, för att identifiera den förflyttning man behöver göra och successivt genomföra de olika stegen i rätt takt.

Man vet alltså att man behöver göra något, men inte alltid vad man behöver göra, eller hur man gör för att uppnå en hållbar digital transformation. Som lite hjälp på vägen kommer här en lista, utan inbördes ordning, på de tre oftast förekommande utmaningarna man som organisation stöter på, när det kommer till digital transformation.

Mikael Lundberg Digital transformation Consid Jönköping

3 utmaningar med digital transformation

1. Nya attityder, beteenden och förväntningar

Det är helt nya generationer på väg in som kunder, medarbetare, leverantörer och partners. Redan 2020 kommer hälften av tillgänglig arbetskraft att vara millenials, för att 2025 vara uppe i 75%. På tur står också generation Z, som är födda någon gång mellan slutet av 1990-talet fram till senare hälften av 2000-talet. Dessa generationer är på många sätt äkta digitala infödingar. Man har växt upp med enkel tillgång till internet, ny teknik, sociala meder och annat, och ser detta som en självklarhet. En stor skillnad mot tidigare generationer är att man har väldigt låg tröskel till ny teknik och digitala tjänster, man vågar prova och testa sig fram. I takt med att de blir etablerade i yrkeslivet, kommer nya förväntningar och krav som organisationer behöver anpassa sig till. De är digitala, uppkopplade, informerade och sociala, och kommer att ställa höga krav på tillgänglighet och en bra totalupplevelse. Detta märks redan idag i nya kundbeteenden, där många av våra kunder vill investera för att bättra kunna följa och vägleda deras kunder i dennes beslutsresa. Det märks även som en utmaning i rekryteringen av nya medarbetare. I princip alla kunder vi möter upplever att kompetensförsörjning är en stor utmaning idag. Ett sätt att möta det är att ta ett samlat grepp kring den moderna och digitala arbetsplatsen, för att bättre kunna svara upp mot förväntningar och krav på saker som organisationskultur, arbetssätt, digitala verktyg, flexibilitet och effektivitet.

2. Silos som försvårar

Att det går fort nu, det vet ni. Men i grunden är utmaningen inte att det går fort, utan att det går fortare än vad vi är vana vid. Och det fortsätter att accelerera. Det finns flera saker som drivit upp hastigheten. Vi har kapat flera led i olika värdekedjor, fler produkter och tjänster som är digitalt tillgängliga, ny teknik som snabbat upp olika flöden och moment, nya aktörer som etablerar sig snabbt på marknaden, och bryter traditionella mönster, kända aktörer som bryter ny mark, och skapar ny konkurrens för att bara nämna några. Gränser mellan traditionella branscher suddas ut, och vi ser nya gap som växer fram eftersom den snabba tekniska utvecklingen just nu går i otakt med långsammare tempot vad gäller saker som lagar, regler och organisationskultur.

Vi har styrt och följt upp verksamheter i avdelningar, enheter och grupper, vilket har skapat silos som idag gör det svårt att samarbeta effektivt. Som en konsekvens av hur man organiserat sig, har man även byggt silos för sin information. HR har sina system, ekonomi sina, produktion sina och så vidare. I takt med att kunden får mer makt och påverkan på olika sätt, ökar också behovet av att på riktigt arbeta kundorienterat i tvärfunktionella team med hög grad av autonomi. Men även det ökade tempot driver på behovet att arbeta i gemensamt definierade och effektiva processer.

Den stora utmaningen i detta handlar om att fälla linjen, att se på sin verksamhet ur ett horisontellt perspektiv utifrån och in, framför det traditionella vertikala perspektivet. Det vi ofta ser är att även om vissa verksamheter har arbetat fram gemensamma processer, så har man inte flyttat mandat, resurser och uppföljning till processerna. Det ligger kvar i linjen, och som en konsekvens av det realiseras inte effekten av definierade processer. Att realisera värdet av processorientering handlar också om att bryta de silos där informationen finns. Rätt person ska ha tillgång till rätt information, i rätt tid och på rätt sätt. Det låter enkelt, men är en stor utmaning vi möter hos många kunder.

De som bryter de silon som finns i verksamhetens strukturer och information, skapar många fördelar så som att fatta bättre beslut på alla nivåer, läsa trender tidigare, ökad effektivitet och produktivitet, stärka sin affärsutveckling och innovationskraft, och inte minst att möjliggöra ett högre tempo för att hänga med eller till och med leda utvecklingen.

3. Att se och få ihop helheten

Som en del i våra uppdrag inom digital transformation så gör vi ofta ett test för att mäta mognad och beredskap i organisationen kring den digitala omställningen. Ett par inledande frågor berör synen på digitalisering, om man känner sig säker på hur ens organisation definierar begreppet och i vilken utsträckning andra delar den definition man själv har. I svaren kan vi se att detta är en utmaning att hantera eftersom synen på den digitala omställningen ofta spretar inom en organisation, och inom grupper och enheter.

Alla organisationer vi möter i uppdrag kopplat till digital transformation har någon form av historiskt arv man behöver hantera i sin omställning. Det kan vara teknik eller verksamhetskritiska system som börjar bli gamla, organisatoriska strukturer som sätter gränser på olika sätt, men det vanligaste, och på sätt och vis mest utmanande, är en organisationskultur som hindrar den digitala omställningen.

En digital omställning handlar på många sätt om att bygga upp ett nytt normalläge. Om man inte har en karta är det lätt att gå vilse. En vanlig frågeställning i ingången till de uppdrag vi gör inom området är därför att man vill få upp en helhetsbild som samlar pågående och kommande initiativ, och med det få hjälp att prioritera rätt insatser i rätt tid. I denna roadmap blir de insatser man behöver göra ur ett verksamhets- och tekniskt perspektiv för att nå målbilden synliga och gemensamma. Denna samsyn på var ni ska och hur ni ska ta er dit är en bra förutsättning för att navigera rätt, och säkerställer att mål, strategi, initiativ och teknik linjerar för att uppnå önskad effekt.

Hur tar man sig an utmaningarna?

Consid har ett etablerat och beprövat arbetssätt där vi tillsammans med er definierar nuläge, och önskade framtida läge, och de gap vi behöver stänga för att nå dit. Vårt arbetssätt bygger på ett agilt synsätt, det vill säga att vi eftersträvar flexibilitet och snabbrörlighet. Utvecklingen går som sagt snabbt idag, och det är svårt att förutse var omvärlden är på väg med exakthet. Strategiarbetet i en organisation behöver därför vara öppen för iterativa omtag när förutsättningarna ändras. Detta är en central förmåga att bygga in i den löpande verksamheten för alla organisationer i den digitala tidsåldern, och därför bygger vi in det direkt i vår arbetsmetodik.

Consid har ett team som regelbundet genomför inspirationsworkshops kring digital transformation. Det brukar vara ett bra första steg i att ta sig an frågan om digital transformation. Under denna workshop får din organisation inspiration och kompetensutveckling, men även möjlighet att i koncentrerad form diskutera viktiga frågor för er digitala omställning.

Tveka inte att höra av dig. Vi kommer gärna även till er och genomför denna workshop, eller diskuterar hur ni kan ta er digitala transformation vidare!

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler inlägg från vår blogg