2023-01-12

Debatt: Ett hållbart företagande är räddningen ur krisen

CONSID I PRESSEN 2022-01-12

Peter Hellgren, vd på Consid, och Nathalie Besèr, hållbarhetschef på Consid, debatterar i Borlänge Tidning om vikten av att arbeta mer med hållbarhet inom företag. Ett klimatsmartföretagande är inte bara mer lönsamt, utan även räddningen ur en ekonomisk kris.

Mer hållbart företagande är räddningen ur krisen

Hållbarhet är ett modeord inom så väl politiken som näringslivet. Alla är överens om att en klimatomställning är nödvändig, men i tuffare tider är det inte ovanligt att satsningar på hållbarhet är något av det första man skär ner på.

Även om det går att förstå att många handlar i panik när omkostnaderna höjs, samtidigt som omsättningen minskar är nedskärningar inom hållbarhet faktiskt kontraproduktivt. Sanningen är den att satsningar på hållbarhet är vägen ut ur krisen.

Hållbarhetsarbete öppnar för nya affärsområden, något som i förlängningen blir lönsamt för både verksamheten och samhället i stort. Studier från bland annat Harvard Business School visar att det finns ett samband mellan de företag som arbetar med en tydlig hållbarhetstrategi och de företag som är mest lönsamma. Det handlar till stor del om att se affärsmöjligheterna i hållbarhetsarbetet samt att det bidrar till att stärka företagets konkurrenskraft.

Att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi är avgörande för de globala klimatmålen ska kunna nås. Sverige är i nuläget långt ifrån cirkulärt då bara 3,4 procent av landets produktionsresurser ingår i det cirkulära kretsloppet, enligt siffror från Circle Economy (2022). En bakomliggande orsak är att många företag betraktar omställningen till en cirkulär ekonomi som ett hinder för fortsatt tillväxt, när det i själva verket är en möjlighet till besparingar och ett sätt att stärka företagets varumärke.

En stor anledning till att hållbara och mer cirkulära företag får ökade vinster beror på att de arbetar mer effektivt och har lägre omkostnader. Deutsche Bank redovisar att företag med höga ESG-betyg har lägre skuldsättning och aktiekostnader, samt att nästan 90 procent av företagen med höga ESG-betyg överträffar sina konkurrenter på marknaden när det kommer till omsättning och utveckling.

För att ta upp ytterligare en undersökning vill vi nämna en som McKinsey genomfört som visar att företag som satsat på hållbarhet är bättre rustade på rubbningar i ekonomin och förändringar på marknaden. Att prioritera hållbarhet medför alltså flera fördelar både kortsiktigt såväl som långsiktigt.

Företag som handfast arbetar för att bli mer hållbart höjer även sin attraktionsnivå. Hållbarhetsarbete ger ett mervärde till hela verksamheten vilket återspeglas i medarbetarnas motivation och kunders vilja att ta del av verksamhetens tjänster. Något som kan vara avgörande för att behålla medarbetare och kunder i svårare tider.

På Consid har vi arbetat teoretiskt och samtidigt väldigt praktiskt med hållbarhet. Vi har sett till att strukturerna i företaget har stärkts genom vårt hållbarhetsarbete och vi har skapat lukrativa affärsområden som gynnar en hållbar utveckling.

Vi har dragit ned på vår energikonsumtion och vi har bytt till fossilfri, förnyelsebar och närproducerad el. Genom användning av förnybar och mer effektiv elektricitet kan ett företag sänka driftkostnaderna för såväl produktion som kontor. Ett annat sätt att ingå i den cirkulära ekonomin och samtidigt generera intäkter är att låta använd elektronik lämnas in för återbruk och vidareförsäljning. Det har vi gjort! Pengarna som vi får in skänker vi till vår partnerorganisation War Child. Små steg som i längden kommer generera stora besparingar utan några större investeringar.

Med digitaliseringens hjälp besitter vi även idag verktyg för att minska vår miljöpåverkan och nå miljömål både lokalt, nationellt och globalt.Artificial intelligence of things, AIoT, möjliggör datainsamling och effektiv hantering av data om koldioxidutsläpp. Genom kartläggning av verksamheten får man tillgång till viktig information för att minska både ekonomiska och klimatmässiga kostnader, då dessa ofta går hand i hand. Digitala mötesplatser bidrar även till att minska resekostnader och samtidigt som det reducera antalet resor som ofta står för det största delen av utsläppen.

För att sammanfatta, ett klimatsmartföretagande är mer lönsamt både ur en ekonomisksynvinkel och för att höja konkurrenskraften. Att fortsätta prioritera verksamhetens hållbarhetsarbete trots en smalare budget är därför nödvändigt för att stå stadigt även i svårare tider. Vilket är något att ha med sig när vi nu går in i ett nytt år med nya utmaningar.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter