FNs bærekraftsmål

Consid's arbeid med FNs bærekraftsmål

Lær mer om vårt engasjement for å gjøre verden til et bedre og mer bærekraftig sted, i samsvar med FNs globale mål.

Laptop displaying logo of The Sustainable Development Goals
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 3 - Good health and well-being
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 4 - Quality education
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 5 - Gender equality
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 8 - Decent work and economic growth
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 9 - Industry, innovation and infrastructure
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 10 - Reduced inequalities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 11 -Sustainable cities and communities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 12 -Responsible consumption and production
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 13 - Climate actions
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 17 - Partnerships for the goals
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 3 - Good health and well-being
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 4 - Quality education
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 5 - Gender equality
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 8 - Decent work and economic growth
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 9 - Industry, innovation and infrastructure
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 10 - Reduced inequalities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 11 -Sustainable cities and communities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 12 -Responsible consumption and production
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 13 - Climate actions
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 17 - Partnerships for the goals
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 3 - Good health and well-being
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 4 - Quality education
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 5 - Gender equality
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 8 - Decent work and economic growth
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 9 - Industry, innovation and infrastructure
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 10 - Reduced inequalities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 11 -Sustainable cities and communities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 12 -Responsible consumption and production
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 13 - Climate actions
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 17 - Partnerships for the goals
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 3 - Good health and well-being
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 4 - Quality education
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 5 - Gender equality
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 8 - Decent work and economic growth
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 9 - Industry, innovation and infrastructure
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 10 - Reduced inequalities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 11 -Sustainable cities and communities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 12 -Responsible consumption and production
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 13 - Climate actions
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 17 - Partnerships for the goals

Mål 3: God helse og velvære

God helse er en grunnleggende forutsetning for at mennesker skal kunne nå sitt fulle potensiale og bidra til samfunnsutviklingen.

Hos Consid er det i hovedsak tre delmål som er aktuelle: 3.4 «Redusere antall dødsfall på grunn av ikke-smittsomme sykdommer og fremme psykisk helse», 3.5 «Forebygging og behandling av rusmisbruk» og 3.8 «Støtte forskning, utvikling og fabrikasjon vaksiner og medisiner tilgjengelig for alle”.

Vi bidrar også til delmål 3.D «Improving early warning systems for global health risks» ved å gi den tekniske kompetansen til den nye unike databasen SCAPIS, som gir forskere ny innsikt i hjerte- og karsykdommer.

Vi har en rekke retningslinjer på plass som vil styrke våre ansatte fysisk og mentalt. Vi har også et varslingssystem for å avdekke rusmisbruk.

Gjennom vårt samarbeid med War Child bidrar vi til å fremme god psykisk helse hos barn og voksne i noen av verdens verste konfliktområder.

Mål 4: Kvalitet i utdanningen

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet. Til tross for dette er anslagsvis 774 millioner mennesker i verden fortsatt ikke i stand til å lese og skrive, to tredjedeler av dem er kvinner. Forskning viser at inkluderende opplæring av god kvalitet for alle er et av de viktigste fundamentene for velstand, helse og likeverd i ethvert samfunn.

Utdanning er nøkkelen til velstand og åpner for en verden av muligheter som gjør at hver enkelt av oss kan bidra til et bærekraftig samfunn.

Ved å støtte «Laxhjälpen» bidrar vi til å nå delmål 4.6 «Alle mennesker skal kunne lese, skrive og regne».

Ved å støtte barnerettsorganisasjonen War Child bidrar vi til delmålene 4.1 «Gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av god kvalitet», 4.3 «Like tilgang til fagutdanning og høyere utdanning av god kvalitet» og 4.6 «Alle folk skal kunne lese, skrive og telle” oppnås.

I tillegg bidrar vi, via War Child, til oppnåelse av delmål 4.A «Skape inkluderende og trygge utdanningsmiljøer». Les mer om War Child her

Men vi ønsker også å bidra til å redusere kompetansekrisen i IT-bransjen her i Sverige. Vi ønsker også å øke kompetansen på IT generelt i vårt samfunn og blant våre politikere.

Mål 5: Likestilling

Equality between women and men is a prerequisite for sustainable and peaceful development. Gender equality is about a fair distribution of power, influence and resources. All forms of violence, discrimination and harmful practices against women and girls affect both the individual and society as a whole. It has been proven time and time again that political, economic and social equality between women and men contributes to all dimensions of sustainable development.

The most important sub-goal where we can contribute are: 5.1 “Eliminate discrimination against women and girls”, 5.4 “Value unpaid care work and promote shared responsibility in the household”, 5.5 “Ensure full participation for women in leadership and decision-making” and sub-goal 5. B Strengthen the role of women through technology and sub-goal 5.C “Create laws and action plans for gender equality”.

Our work with gender equality issues aims to achieve our vision of always striving for diversity both in the recruitment process and for existing employees. Consid shall be an equal company where all employees and subcontracted staff are treated equally. Everyone, regardless of gender, marital status, ethnicity, sexual orientation, transgender identity, religion, political opinion, age or disability must have equal opportunities and our approach must be characterized by respect for each other’s differences and opinions. A gender-equal work environment is a prerequisite for everyone to be able to perform their best.

But we want to do more. We want to work for an equal IT industry. We do this through our gender equality platform.

Likestilling

Q by Consid – med fokus på likestilling

Q by Consid er en plattform dedikert til å fremme likestilling i teknologibransjen. Det gir et fellesskap for enkeltpersoner å komme sammen og jobbe mot en mer rettferdig fremtid.

Les mer
Tre kvinder har en Q by Consid sweatshirt på

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

I dag er mer enn halvparten av verdens arbeidstakere i usikkert arbeid, ofte med dårlig lønn og begrenset tilgang til både utdanning og trygd. I løpet av de neste 20 årene forventes også den globale arbeidsstyrken å øke med 800 millioner mennesker, noe som krever stor innsats for å skape nye arbeidsplasser som også er bærekraftige for mennesker og miljø.

Anstendige arbeidsforhold fremmer bærekraftig økonomisk vekst og er en positiv kraft for hele planeten. Vi må beskytte arbeidstakernes rettigheter. Ved å skape gode forutsetninger for innovasjon og entreprenørskap og sikre anstendige arbeidsforhold for alle, kommer bærekraftig økonomisk vekst som omfatter hele samfunnet til gode.

Mål 9: Industri, innovasjoner og infrastruktur

En fungerende og stabil infrastruktur er grunnlaget for alle vellykkede samfunn. For å møte fremtidige utfordringer som vi mennesker og planeten vår står overfor, må vår industri og infrastruktur gjøres mer inkluderende og bærekraftig.

Innovasjon og teknologisk fremgang er nøkkelen til å finne bærekraftige løsninger på både økonomiske og miljømessige utfordringer. Det er også med på å skape nye markeder og arbeidsplasser som kan bidra til effektiv og lik ressursbruk. Investering i bærekraftige næringer, forskning, miljøvennlig teknologi og innovasjon er alle viktige måter å legge forholdene til rette for bærekraftig utvikling.

I Consid bidrar vi til delmål 9.1 «Skape bærekraftig, spenstig og inkluderende infrastruktur», 9.4 «Oppgradering av all industri og infrastruktur for økt bærekraft», 9.B «Støtte diversifisering og teknologisk utvikling i innenlandsk industri» og 9.C « Tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi for alle».

Mål 10: Redusert ulikhet

Grunnlaget for et bærekraftig samfunn er en rettferdig fordeling av ressurser og økonomisk, sosial og politisk innflytelse i samfunnet. Målet med globale mål er Leave No One Behind og mål 10 fremhever viktigheten av å jobbe for et samfunn der ingen står utenfor utviklingen.

Et likeverdig samfunn bygger på prinsippet om like rettigheter og muligheter for alle, uavhengig av f.eks. kjønn, etnisitet, religion, funksjonsvariasjon, alder og annen stilling. Selv om mange land har hatt en positiv økonomisk utvikling med redusert fattigdom de siste tiårene, har forskjellene økt både innad i og mellom land. Likestilling reduserer risikoen for konflikter og fremmer muligheten for alle mennesker til å delta i og påvirke samfunnsutviklingen.

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i urbane områder, og andelen forventes å stige til 70 prosent innen 2050. Voksende byer kan skape nye muligheter for økonomisk vekst, men kan også bidra til økte sosiale gap og belastninger på økosystemene. Den raske og store tilstrømningen til byer stiller nye krav som må møtes på en økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig måte.

Bærekraftig byutvikling omfatter bærekraftig bygging og bærekraftig planlegging av boliger, infrastruktur, offentlige steder, transport, resirkulering og sikrere kjemikaliehåndtering, som igjen krever ny teknologi og samarbeid mellom flere sektorer. Inkluderende og innovativ byplanlegging er nødvendig for å gjøre byer trygge og bærekraftige for fremtiden.

Sammen med Riksbyggen arrangerte Consid verdens viktigste hackathon – Considition – med fokus på bærekraftige byer. Vi jobber sammen med Riksbyggen i flere langsiktige prosjekter som har som mål å jobbe for bærekraftige byer.

Vi har også hjulpet den svenske civilberedskapsmyndigheten med å utvikle appen «Brannfare ute». Det vil bidra til å forutsi branner som vil øke med klimaendringene.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Planeten vår har gitt oss en overflod av naturressurser, men vi mennesker har ikke brukt den ansvarlig og forbruker nå langt utover det planeten vår kan håndtere. Å oppnå bærekraftig utvikling krever at vi reduserer vårt økologiske fotavtrykk ved å endre måten vi produserer og forbruker varer og ressurser på.

Bærekraftig forbruk betyr ikke bare miljømessige fordeler, men også sosiale og økonomiske fordeler som økt konkurranseevne, vekst i både det lokale og globale markedet, økt sysselsetting, bedre helse og redusert fattigdom. Overgangen til bærekraftig forbruk og produksjon av varer er en nødvendighet for å redusere vår negative påvirkning på klima, miljø og menneskers helse.

Vi kjøper nesten all vår teknologi fra selskapet Dustin, som jobber ansvarlig og bevisst med bærekraft.

I løpet av utøvelsesperioden 2020 leverte vi forslag til en øvelse som vil gjøre det obligatorisk å ta bærekraftshensyn i alle offentlige anskaffelser. Forslaget fikk navnet “Krav til miljømessig og sosial bærekraft i alle offentlige anskaffelser”.

Mål 13: Klimatiltak

Klimaendringer er en reell og ubestridelig trussel mot hele vår sivilisasjon. Klimagassutslippene fortsetter å øke og som et resultat risikerer vi å nå en gjennomsnittlig global oppvarming på over to grader, noe som vil få alvorlige konsekvenser for økosystemer, havforsuring, menneskelig sikkerhet, matproduksjon, vannforsyning, helse og økt risiko for naturkatastrofer. .

Effektene er allerede synlige og vil være katastrofale med mindre vi handler nå. Gjennom utdanning, innovasjon og etterlevelse av våre klimaforpliktelser kan vi gjøre de nødvendige endringene for å beskytte planeten. Disse endringene gir også store muligheter til å modernisere vår infrastruktur, noe som vil skape nye arbeidsplasser og fremme velstand rundt om i verden.

Consid er et serviceselskap og har dermed relativt lave karbondioksidutslipp. Sammen med det Stockholm-baserte miljøkonsulentselskapet Zeromission har vi kartlagt alle utslipp og jobber med å redusere disse og finne fremtidsrettede klimasmarte løsninger. Vi måler allerede i dag, og rapporterer, all vår klimapåvirkning ved hjelp av internasjonale standarder.

Alle Consids kontorer har Bixia som strømleverandør. Bixia støtter lokale og småskala strømprodusenter og sørger for at det blir flere av dem rundt om i landet slik at fornybar strøm kan produseres der den forbrukes. Bixia kjøper strøm, hovedsakelig fra lokale produsenter av sol, vind og vannkraft. Den lokalt produserte strømmen selges så videre til privat- og bedriftskunder i Sverige.

Vi er også medlem av FNs Global Compact-initiativ, som har som mål å skape internasjonale prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsrettslige spørsmål, miljø og antikorrupsjon rettet mot bedrifter. Prinsippene er basert på FNs menneskerettighetserklæring, ILOs grunnleggende konvensjoner om menneskerettigheter på arbeidsplassen, Rio-erklæringen og FNs konvensjon mot korrupsjon.

Consid deltar også i Science Based Target-initiativet (SBTi), som hjelper bedrifter med å sette klimamål i tråd med vitenskapelige modeller utviklet i IPCC AR5 og av IEA. Initiativet er et samarbeid mellom CDP, UN Global Compact, WRI og WWF.

Mål 17:Partnerskap for målene

Verden i dag er mer sammenkoblet enn noen gang før, og globale mål kan bare realiseres gjennom globalt partnerskap og samarbeid. Gjennomføringen av målene krever global solidaritet, kapasitetsbygging og mobilisering av økonomiske ressurser for å sikre at ingen land eller gruppe utelates fra utviklingen.

Internasjonale investeringer og koordinert politikk er nødvendig for å sikre innovativ teknologisk utvikling, rettferdig handel, pålitelig oppfølging og støtte i humanitære kriser. Utveksling av kunnskap, kompetanse, teknologi og økonomiske ressurser er alle viktige komponenter for å nå målene, spesielt for å møte behovene til de fattigste og mest sårbare landene. Mål 17 er en verktøykasse for hvordan globale mål kan bli en realitet.

Partnerskap

Gjennom partnerskap kan vi komme lenger

Vi samarbeider med sivilsamfunnet for å og hjelpe organisasjoner med å hjelpe. Slik kan vi nå litt lenger, bli litt bedre. Det er når akademia, sivilsamfunnet, næringslivet og politikken samles at vi virkelig kan gjøre en forskjell.

Partnerskap
Two people holding hands

Bærekraft

Bygger en bærekraftig fremtid

Sammen med våre kunder og partnere bygger vi en bærekraftig fremtid.

Les mer
hands

Vil du vite mer?

Legg igjen en melding, så tar vi kontakt.

0 / 255
Personvernerklæring