De tre største utfordringene med digital transformasjon

Hvilke utfordringer møter din organisasjon når det gjelder digital transformasjon? Hvordan får du konsensus i den digitale transformasjonen? Og kanskje viktigst – hvordan takler du det? Basert på innsamlet innsikt fra arbeidet med kundene våre, finner vi svarene i dette blogginnlegget!

I møtet med våre kunder ser vi tydelig fire tilbakevendende drivkrefter for hvorfor du setter i gang din digitale transformasjon. Den første er vekst. De ønsker å nå nye markeder, nye inntektsstrømmer og styrke sin konkurranseevne for å møte nye eller endrede forhold i omverdenen. Det andre er at du ønsker å styrke møtet med kunden, og forme en kundeopplevelse som henger sammen på riktig måte i alle kanaler. Den tredje drivkraften handler om å skape de rette forutsetningene for høyere effektivitet, produktivitet og mobilitet ved å endre arbeidsmåter og digitale verktøy. Det fjerde området hvor vi møter mange kunder handler om å få tak i den digitale tidsalderens viktigste råstoff, informasjon, og styrke deres beslutningsevne, forretningsutvikling og innovasjonskraft med en datadrevet måte å jobbe på.

Det er også flere bobler blant drivkreftene som kommer sterkt etter det nevnte. Dette er fokusert arbeid rundt medarbeidererfaring og medarbeiderreisen for å sikre kompetanseforsyningen deres, informasjonssikkerhet som må gå hånd i hånd med digital utvikling og nye lover, regler og standarder som må tilpasses.

I dette blogginnlegget ønsker vi å ta opp utfordringene som vi ser ofte oppstår i den digitale bevegelsen til en virksomhet. De aller fleste kundene vi møter er godt klar over deres drivkrefter, og at en digital omstilling er i gang i deres bransje og i samfunnet for øvrig. Selv om man i dag har en kjernevirksomhet som er relativt godt optimalisert, ser man at man innen få år må handle og fungere annerledes enn i dag for å møte utviklingen. Du ønsker å starte den reisen i dag, for å identifisere bevegelsen du trenger å gjøre og gradvis gjennomføre de ulike trinnene i riktig tempo.

Så du vet at du trenger å gjøre noe, men ikke alltid hva du trenger å gjøre, eller hvordan du gjør det for å oppnå en bærekraftig digital transformasjon. Som litt hjelp på veien har vi laget en liste over de tre vanligste utfordringene som organisasjoner møter når det kommer til digital transformasjon.

digital transformation Consid Paradigm

Topp tre utfordringer innen digital transformasjon

1. Nye holdninger, atferd og forventninger

Det er helt nye generasjoner som kommer inn som kunder, ansatte, leverandører og samarbeidspartnere. Allerede i 2020 vil halvparten av den tilgjengelige arbeidsstyrken være millennials, for så å være opptil 75 % innen 2025. Generasjon Z, som ble født en gang mellom slutten av 1990-tallet og siste halvdel av 2000-tallet, står også i kø. Disse generasjonene er på mange måter ekte digitale innfødte. Folk har vokst opp med enkel tilgang til internett, ny teknologi, sosiale medier og andre ting, og ser på dette som en selvfølge. En stor forskjell i forhold til tidligere generasjoner er at du har en veldig lav terskel til ny teknologi og digitale tjenester, og du tør å prøve og teste selv. Etter hvert som de etablerer seg i arbeidslivet, vil det komme nye forventninger og krav som organisasjoner må tilpasse seg. De er digitale, påkoblet, informerte og sosiale, og vil stille høye krav til tilgjengelighet og en god helhetsopplevelse. Dette merkes allerede i dag i ny kundeatferd, hvor mange av våre kunder ønsker å investere for bedre å kunne følge og veilede kundene i deres beslutningsreise. Det blir også sett på som en utfordring ved rekruttering av nye medarbeidere. I prinsippet opplever alle kunder vi møter at kompetansetilbudet er en stor utfordring i dag. En måte å møte dette på er å ta en kollektiv tilnærming til den moderne og digitale arbeidsplassen, for bedre å kunne svare på forventninger og krav til ting som organisasjonskultur, arbeidsmetoder, digitale verktøy, fleksibilitet og effektivitet.

2. Siloer som gjør det vanskelig

Du vet at det går fort nå. Men i bunn og grunn er ikke utfordringen at det går fort, men at det går fortere enn det vi er vant til. Og det fortsetter å akselerere. Det er flere ting som har drevet farten opp. Vi har kapret flere ledd i ulike verdikjeder, flere produkter og tjenester som er digitalt tilgjengelige, ny teknologi som har satt fart i ulike flyter, nye aktører som raskt etablerer seg i markedet, og bryter tradisjonelle mønstre, kjente aktører som bryter nye. Grensene mellom tradisjonelle næringer visker ut, og vi ser nye hull dukke opp ettersom det raske tempoet i teknologiutviklingen akkurat nå er i utakt med det lavere tempoet i ting som lover, forskrifter og organisasjonskultur.

Vi har styrt og fulgt opp driften i avdelinger, enheter og grupper, noe som har skapt siloer som i dag gjør det vanskelig å samarbeide effektivt. Som en konsekvens av hvordan de er organisert, har de også bygget siloer for sin informasjon. HR har sine systemer, finansiere sine, produksjon sine og så videre. Etter hvert som kunden får mer makt og innflytelse på ulike måter, øker også behovet for å virkelig jobbe kundeorientert i tverrfunksjonelle team med høy grad av autonomi. Men det økte tempoet driver også behovet for å jobbe i felles definerte og effektive prosesser.

Den store utfordringen i dette er å trekke linjen, å se på sin virksomhet fra et horisontalt perspektiv utenfra og inn, fremfor det tradisjonelle vertikale perspektivet. Det vi ofte ser er at selv om enkelte virksomheter har utviklet felles prosesser, har mandat, ressurser og oppfølging ikke blitt overført til prosessene. Det forblir i linjen, og som en konsekvens av effekten av definerte prosesser blir ikke realisert. Å realisere verdien av prosessorientering handler også om å bryte siloene der informasjonen befinner seg. Rett person må ha tilgang til rett informasjon, til rett tid og på rett måte. Det høres enkelt ut, men er en stor utfordring vi møter med mange kunder.

De som bryter siloene som finnes i virksomhetens strukturer og informasjon skaper mange fordeler som å ta bedre beslutninger på alle nivåer, lese trender tidligere, økt effektivitet og produktivitet, styrke sin forretningsutvikling og innovasjonskraft, og ikke minst muliggjøre et høyere tempo for å holde tritt med eller til og med lede utviklingen.

3. For å se og få hele bildet samlet

Som en del av våre oppdrag innen digital transformasjon gjør vi ofte en test for å måle modenhet og beredskap i organisasjonen angående den digitale overgangen. Et par innledende spørsmål gjelder synet på digitalisering, om man føler seg trygg på hvordan ens organisasjon definerer begrepet og i hvilken grad andre deler den definisjonen man har. I svarene kan vi se at dette er en utfordring å håndtere fordi synet på den digitale transformasjonen ofte sprer seg innad i en organisasjon, og innenfor grupper og enheter.

Alle organisasjoner vi møter i oppdrag knyttet til digital transformasjon har en eller annen form for historisk arv som må håndteres i deres overgang. Det kan være teknologi eller virksomhetskritiske systemer som begynner å bli gamle, organisasjonsstrukturer som setter grenser på ulike måter, men det vanligste, og på en måte mest utfordrende, er en organisasjonskultur som hindrer den digitale transformasjonen.

En digital overgang handler på mange måter om å bygge en ny normaltilstand. Hvis du ikke har et kart, er det lett å gå seg vill. Et vanlig spørsmål i innledningen til oppdragene vi gjør på området er derfor at man ønsker å få et helhetsbilde som samler pågående og kommende tiltak, og med det få hjelp til å prioritere rett innsats til rett tid. I dette veikartet blir innsatsen som må gjøres fra et operasjonelt og teknisk perspektiv for å nå målbildet synlig og vanlig. Denne konsensusen om hvor du skal og hvordan du skal komme dit er en god forutsetning for å navigere riktig, og sørger for at mål, strategi, initiativ og teknologi stemmer overens for å oppnå ønsket effekt.

Så hvordan takler du utfordringene?

Consid har en etablert og utprøvd arbeidsmetode hvor vi sammen med deg definerer dagens situasjon, og ønsket fremtidig situasjon, og de hullene vi må tette for å komme dit. Vår måte å jobbe på er basert på en smidig tilnærming, som betyr at vi etterstreber fleksibilitet og rask mobilitet. Utviklingen går som sagt raskt i dag, og det er vanskelig å forutsi hvor omverdenen går med nøyaktighet. Strategiarbeid i en organisasjon må derfor være åpent for iterative revisjoner når forholdene endres. Dette er en nøkkelevne for å bygge inn i den daglige driften til enhver organisasjon i den digitale tidsalderen, og derfor bygger vi den direkte inn i arbeidsmetodikken vår.

Consid har et team som jevnlig gjennomfører inspirasjonsworkshops rundt digital transformasjon. Det er vanligvis et godt første skritt i å takle problemet med digital transformasjon. I løpet av denne workshopen får din organisasjon inspirasjon og kompetanseheving, men også mulighet til å diskutere viktige problemstillinger for din digitale transformasjon i konsentrert form.

Mikael Lundberg Digital transformasjon Consid Jönköping

Vil du vite mer om vårt tilbud innen digital transformasjon?

Legg igjen kontaktinformasjonen din, så hører du fra oss.

Personvernerklæring

Les flere av våre blogginnlegg