Globale mål

Consids arbejde med FNs globale mål

Læs mere om vores engagement i at gøre verden til et bedre og mere bæredygtigt sted i overensstemmelse med FNs globale mål.

FNs bæredygtighedsmål
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 3 - Good health and well-being
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 4 - Quality education
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 5 - Gender equality
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 8 - Decent work and economic growth
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 10 - Reduced inequalities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 11 -Sustainable cities and communities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 13 - Climate actions
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 17 - Partnerships for the goals
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 3 - Good health and well-being
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 4 - Quality education
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 5 - Gender equality
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 8 - Decent work and economic growth
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 10 - Reduced inequalities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 11 -Sustainable cities and communities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 13 - Climate actions
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 17 - Partnerships for the goals
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 3 - Good health and well-being
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 4 - Quality education
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 5 - Gender equality
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 8 - Decent work and economic growth
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 10 - Reduced inequalities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 11 -Sustainable cities and communities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 13 - Climate actions
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 17 - Partnerships for the goals
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 3 - Good health and well-being
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 4 - Quality education
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 5 - Gender equality
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 8 - Decent work and economic growth
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 10 - Reduced inequalities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 11 -Sustainable cities and communities
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 13 - Climate actions
The Global Goals for Sustainable Development. Goal number 17 - Partnerships for the goals

Mål 3: Godt helbred og trivsel

Et godt helbred er en grundlæggende forudsætning for, at mennesker kan nå deres fulde potentiale og bidrage til samfundets udvikling.

I Consid er der hovedsageligt tre delmål, der er relevante: 3.4 “Reducere antallet af dødsfald som følge af ikke-smitsomme sygdomme og fremme mental sundhed”, 3.5 “Forebygge og behandle stofmisbrug” og 3.8 “Støtte forskning, udvikling og gøre vacciner og medicin tilgængelige for alle”.

Vi bidrager også til delmål 3.D “Forbedring af tidlige varslingssystemer for globale sundhedsrisici” ved at levere den tekniske kompetence til den nye unikke database SCAPIS, som giver forskere ny indsigt i hjertekarsygdomme.

Vi har en række politikker på plads, som vil styrke vores medarbejdere fysisk og mentalt. Vi har også et advarselssystem til at opdage stofmisbrug.

Gennem vores partnerskab med War Child hjælper vi med at fremme god mental sundhed hos børn og voksne i nogle af verdens mest udsatte konfliktområder.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Uddannelse er en grundlæggende menneskerettighed. Alligevel anslås det, at 774 millioner mennesker i verden stadig ikke kan læse og skrive, og to tredjedele af dem er kvinder. Forskning viser at inkluderende uddannelse af god kvalitet for alle er et af de vigtigste fundamenter for velstand, sundhed og ligestilling i ethvert samfund.

Uddannelse er nøglen til velstand og åbner op for en verden af muligheder, der gør det muligt for os alle at bidrage til et bæredygtigt samfund.

Ved at støtte “Läxhjälpen“ bidrager vi til opfyldelsen af delmål 4.6 “Alle mennesker skal kunne læse, skrive og regne”.

Ved at støtte børnerettighedsorganisationen War Child bidrager vi til, at delmålene 4.1 “Gratis og ligeværdig grundskole og ungdomsuddannelse af god kvalitet”, 4.3 “Lige adgang til erhvervsuddannelse og videregående uddannelse af god kvalitet” og 4.6 “Alle mennesker skal kunne læse, skrive og regne” bliver nået.

Derudover bidrager vi via War Child til opfyldelsen af delmål 4.A “Skabe inkluderende og sikre uddannelsesmiljøer”. Læs mere om War Child her

Men vi ønsker også at bidrage til at reducere kompetencekrisen i IT-branchen i Europa. Vi ønsker også at øge kompetencerne inden for IT generelt i vores samfund og blandt vores politikere.

Uddannelse

Uddannelse og kompetenceudvikling

Få værktøjer og ressourcer til at løfte jeres organisation og medarbejdere.

Uddannelse
Folk der læser i en sofa.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem kvinder og mænd er en forudsætning for en bæredygtig og sund udvikling. Ligestilling handler om en retfærdig fordeling af magt, indflydelse og ressourcer. Alle former for vold, diskrimination og skadelig praksis mod kvinder og piger påvirker både den enkelte og samfundet som helhed. Det er gang på gang blevet bevist at politisk, økonomisk og social ligestilling mellem kvinder og mænd bidrager til alle dimensioner af bæredygtig udvikling.

De vigtigste delmål hvor vi kan bidrage er: 5.1 “Afskaf diskrimination mod kvinder og piger”, 5.4 “Værdsæt ulønnet omsorgsarbejde og fremme delt ansvar i husholdningen”, 5.5 “Sørg for at kvinder deltager fuldt ud i lederskab og beslutningstagning” og delmål 5.B “Styrk kvinders rolle gennem teknologi” og delmål 5.C “Skab love og handlingsplaner for ligestilling mellem kønnene”.

Vores arbejde med ligestilling har til formål at nå vores vision om altid at stræbe efter mangfoldighed både i rekrutteringsprocessen og for eksisterende medarbejdere. Consid skal være en ligeværdig virksomhed, hvor alle medarbejdere og underleverandører behandles lige. Alle uanset køn, civilstand, etnicitet, seksuel orientering, transkønnet identitet, religion, politisk overbevisning, alder eller handicap, skal have lige muligheder. Vores tilgang skal være præget af respekt for hinandens forskelligheder og meninger. Et ligestillet arbejdsmiljø er en forudsætning for, at alle kan yde deres bedste.

Men vi ønsker at gøre mere. Vi vil arbejde for en ligestillet IT-branche, og det gør vi gennem vores ligestillingsplatform Q by Consid.

Ligestilling

Ligestilling

Læs mere om dette
Q by Consid

Mål 8: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

I dag er mere end halvdelen af verdens arbejdere i usikre ansættelsesforhold, ofte med dårlige lønninger og begrænset adgang til både uddannelse og social sikkerhed. I løbet af de næste 20 år forventes den globale arbejdsstyrke desuden at stige med 800 millioner mennesker, hvilket kræver en stor indsats for at skabe nye jobs der også er bæredygtige for mennesker og miljø.

Anstændige arbejdsforhold fremmer bæredygtig økonomisk vækst og er en positiv kraft for hele planeten. Vi skal beskytte arbejdstagernes rettigheder. Ved at skabe gode betingelser for innovation og iværksætteri og sikre anstændige arbejdsforhold for alle, opnås en bæredygtig økonomisk vækst, der omfatter hele samfundet.

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

En velfungerende og stabil infrastruktur er grundlaget for alle succesfulde samfund. For at imødekomme de fremtidige udfordringer som vi mennesker og vores planet står overfor, skal vores industrier og infrastrukturer gøres mere inkluderende og bæredygtige.

Innovation og teknologiske fremskridt er nøglen til at finde bæredygtige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer. Det er også med til at skabe nye markeder og jobs, der kan bidrage til en effektiv og balanceret brug af ressourcer. Investering i bæredygtige industrier, forskning, miljøvenlig teknologi og innovation er alle vigtige måder at skabe forudsætningerne for bæredygtig udvikling på.

Hos Consid bidrager vi til delmål 9.1 “Skabe bæredygtige, modstandsdygtige og inkluderende infrastrukturer”, 9.4 “Opgradere al industri og infrastruktur til mere bæredygtighed”, 9.B “Støtte diversificering og teknologisk udvikling i den indenlandske industri” og 9.C “Adgang til informations- og kommunikationsteknologi for alle”.

Mål 10: Mindre ulighed

Grundlaget for et bæredygtigt samfund er en retfærdig fordeling af ressourcer og økonomisk, social og politisk indflydelse i samfundet. Verdensmålenes formål er “Leave No One Behind”, og mål 10 fremhæver vigtigheden af at arbejde for et samfund, hvor ingen lades i stikken af udviklingen.

Et lige samfund er baseret på princippet om lige rettigheder og muligheder for alle, uanset f.eks. køn, etnicitet, religion, funktionsvariation, alder og anden position. Selvom mange lande har haft en positiv økonomisk udvikling med reduceret fattigdom i de seneste årtier, er forskellene blevet større både inden for og mellem landene. Ligestilling reducerer risikoen for konflikter og fremmer muligheden for at alle mennesker kan deltage i og påvirke samfundsudviklingen.

Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Mere end halvdelen af verdens befolkning bor i byområder, og andelen forventes at stige til 70 procent inden 2050. Voksende byer kan skabe nye muligheder for økonomisk vækst, men kan også bidrage til øgede sociale kløfter og belastninger på de sociale økosystemer. Den hurtige og store tilstrømning til byerne stiller nye krav som skal imødekommes på en hensynsfuld, økonomisk og socialt bæredygtig måde.

Bæredygtig byudvikling omfatter bæredygtigt byggeri og bæredygtig planlægning af boliger, infrastruktur, offentlige områder, transport, genbrug og sikker kemikaliehåndtering, hvilket kræver ny teknologi og samarbejde mellem flere sektorer. Inkluderende og innovativ byplanlægning er nødvendig for at gøre byerne sikre og bæredygtige i fremtiden.

Sammen med Riksbyggen organiserede Consid et hackathon – Considition – med fokus på bæredygtige byer. Vi arbejder sammen med Riksbyggen i flere langsigtede projekter, der har til formål at arbejde for bæredygtige byer.

Vi har også hjulpet de svenske myndigheder i anliggender angående civilt beredskab, da vi i samarbejde udviklede appen “Fire risk outside”. Den hjælper med at forudsige brande, hvilket er en risiko der vil stige i takt med klimaforandringerne.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vores planet har forsynet os med en overflod af naturressourcer, men vi mennesker har ikke brugt dem ansvarligt og forbruger nu langt mere end vores planet kan klare. At opnå en bæredygtig udvikling kræver at vi reducerer vores forbrug ved at ændre den måde vi producerer og forbruger varer og ressourcer på.

Bæredygtigt forbrug giver ikke kun miljømæssige fordele, men også sociale og økonomiske fordele såsom øget konkurrenceevne, vækst på både det lokale og det globale marked, øget beskæftigelse, forbedret sundhed og mindre fattigdom. Overgangen til bæredygtigt forbrug og produktion af varer er en nødvendighed for at reducere vores negative indvirkning på klimaet, miljøet og menneskers sundhed.

Hos Consid køber vi næsten al vores teknologi fra virksomheden Dustin, der arbejder ansvarligt og bevidst med bæredygtighed.

I øvelsesperioden 2020 indsendte vi forslag til en øvelse, der ville gøre det obligatorisk at tage hensyn til bæredygtighed i alle offentlige indkøb. Forslaget hed “Krav om miljømæssig og social bæredygtighed i alle offentlige indkøb”.

Mål 13: Klimaindsats

Klimaforandringerne er en reel og ubestridelig trussel mod hele vores civilisation. Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, og som følge heraf risikerer vi at nå en gennemsnitlig global opvarmning på over to grader, hvilket vil have alvorlige konsekvenser for økosystemer, havforsuring, menneskers sikkerhed, fødevareproduktion, vandforsyning, sundhed og øget risiko for naturkatastrofer.

Virkningerne er allerede synlige og vil være katastrofale, medmindre vi handler nu. Gennem uddannelse, innovation og overholdelse af vores klimaforpligtelser kan vi foretage de nødvendige ændringer for at beskytte planeten. Disse ændringer giver også store muligheder for at modernisere vores infrastruktur, hvilket vil skabe nye jobs og fremme velstand i hele verden.

Consid er en servicevirksomhed og har derfor relativt lave kuldioxidudledninger. Sammen med det Stockholm-baserede miljøkonsulentfirma Zeromission har vi kortlagt alle udledninger og arbejder på at reducere dem og finde fremtidsorienterede klimasmarte løsninger. Vi måler og rapporterer allerede i dag al vores klimapåvirkning ved hjælp af internationale standarder.

Alle Consids kontorer i Sverige har Bixia som deres elleverandør. Bixia støtter lokale og små elproducenter og sørger for at der er flere af dem rundt om i landet, så der kan produceres vedvarende elektricitet der hvor den forbruges. Bixia køber elektricitet hovedsageligt fra lokale producenter af sol-, vind- og vandkraft. Den lokalt producerede elektricitet sælges derefter videre til privat- og erhvervskunder i Sverige.

Vi er også medlem af FN’s Global Compact-initiativ som har til formål at skabe internationale principper om menneskerettigheder, arbejdsretlige spørgsmål, miljø og antikorruption rettet mod virksomheder. Principperne er baseret på FN’s Menneskerettighedserklæring, ILO’s grundlæggende konventioner om menneskerettigheder på arbejdspladsen, Rio-erklæringen og FN’s konvention mod korruption.

Consid deltager også i Science Based Target-initiativet (SBTi), som hjælper virksomheder med at sætte klimamål i overensstemmelse med videnskabelige modeller udviklet i IPCC AR5 og af IEA. Initiativet er et samarbejde mellem CDP, UN Global Compact, WRI og WWF.

Mål 17: Partnerskaber for målene

Verden er i dag mere forbundet end nogensinde før, og de globale mål kan kun realiseres gennem globalt partnerskab og samarbejde. Implementeringen af målene kræver global solidaritet, kapacitetsopbygning og mobilisering af økonomiske ressourcer for at sikre at ingen lande eller grupper udelukkes fra udviklingen.

Internationale investeringer og koordinerede politikker er nødvendige for at sikre innovativ teknologisk udvikling, retfærdig handel, pålidelig opfølgning og støtte i humanitære kriser. Udveksling af viden, ekspertise, teknologi og økonomiske ressourcer er alle vigtige komponenter for at nå målene, især for at imødekomme behovene i de fattigste og mest sårbare lande. Mål 17 er en værktøjskasse til hvordan verdensmålene kan blive til virkelighed.

Partnerskaber

Gennem partnerskab kan vi nå længere

Vi samarbejder med civilsamfundet for at hjælpe og støtte organisationer i at yde hjælp. Det er sådan vi kan nå lidt længere og blive lidt bedre. Det er når den akademiske verden, civilsamfundet, erhvervslivet og politikerne går sammen at vi virkelig kan gøre en forskel.

Partnerskaber
Two people holding hands

Bæredygtighed

Opbygning af en bæredygtig fremtid

Sammen med vores kunder og partnere bygger vi en bæredygtig fremtid.

Lær mere

Vil du vide mere?

Send os en besked, så vender vi tilbage.

0 / 255
Privatlivspolitik